த‌மி‌ழ் வருட‌ங்க‌‌ளி‌ன் பெய‌ர்க‌ள்

Webdunia|
த‌மி‌ழஆ‌ண்டுக‌ளஒ‌வ்வொ‌ன்‌றி‌ற்கு‌மஒரபெய‌ரஉ‌ண்டு. இதமொ‌த்த‌ம் 60 ஆகு‌ம். த‌ற்போதநட‌ப்பதச‌ர்வதா‌ரி. வரு‌மஏ‌ப்ர‌லி‌லதுவ‌ங்இரு‌ப்பது ‌விரோ‌தி ஆ‌ண்டு.

வ‌ரிசையாக 60 ஆ‌ண்டுக‌ளி‌னபெய‌ர்களை‌பபா‌ர்‌ப்போ‌ம்.


‌1. பிரபவ
2. விபவ
3. சுக்ல
4. பிரமோதூத5. பிரசோற்பத்தி
6. ஆங்கீரச
7. ஸ்ரீமுக
8. பவ
9. யுவ
10. தாது
11. ஈஸ்வர
12. வெகுதானிய
13. பிரமாதி14. விக்கிரம
15. விஷூ
16. சித்திரபானு
17. சுபானு
18. தாரண
19. பார்த்திப
20. விய
21. சர்வசித்து
22. சர்வதாரி23. விரோதி
24. விக்ருதி
25. கர
26. நந்தன
27. விஜய
28. ஜய
29. மன்மத
30. துன்முகி

மீத‌மிரு‌ப்பவை அடு‌த்த ப‌க்க‌ம்..


இதில் மேலும் படிக்கவும் :