0

குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்கள் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியவை...

புதன்,பிப்ரவரி 21, 2018
0
1
கடந்த சில நாட்களாக குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை ...
1
2
குழந்தைகளுக்கு ஸ்னாக்ஸ் உள்பட பல்வேறு காரணங்களுக்காக தினமும் பாக்கெட் மணி கொடுப்பது என்பது தற்போது ...
2
3
பெற்றோர் குழந்தைகளுக்கு அளிக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய கல்வி தன்னம்பிக்கை தான். தன் மீது நம்பிக்கை ...
3
4
தன்னைப் பற்றிய விமரிசனத்தில் வளரும் குழந்தை: மற்றவர்களைக் கண்டனம் செய்யக் கற்றுக் கொள்கிறது.
4
4
5
குழந்தை விரல் சூப்புவதற்கு முக்கிய காரணம், தனக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு கிடைக்கவில்லை என்று ...
5
6
உங்கள் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் ஏதேனும் ஒரு வங்கிக்கு உங்கள் குழந்தைகளை அழைத்தச்செல்லுங்கள், ...
6
7
சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குவதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு முதன்மையானது. கல்வி கற்பது கடமை மட்டும் ...
7
8

உ‌ண்மையான கதாநாயக‌ன்

திங்கள்,நவம்பர் 15, 2010
‌சி.எ‌ன்.எ‌ன். ‌ஹ‌‌ீரோ ஆ‌ப் ‌தி இய‌ர் எ‌ன்ற ‌விரு‌தி‌ற்கு இ‌ந்‌தியாவை‌ச் சே‌ர்‌ந்த 29 வயது இளைஞ‌ர் ...
8
8
9
பூ‌வி‌ன் மகர‌ந்த‌த்‌தி‌ல் இரு‌ந்து தேனை உ‌றி‌ஞ்‌சி அவ‌ற்றை தே‌ன் கூடுக‌ளி‌ல் சேக‌ரி‌த்து வை‌க்கு‌ம் ...
9
10

ந‌ல்ல ம‌னிதனாக வாழு‌ங்க‌ள்

திங்கள்,நவம்பர் 8, 2010
ந‌ல்ல ம‌னிதனாக வாழ வே‌ண்டு‌ம் எ‌‌ன்றா‌ல் நம‌க்கு முத‌லி‌ல் ந‌ம்‌பி‌க்கையு‌ம், ந‌ம்மா‌ல் முடியு‌ம் ...
10
11
‌நினைவா‌ற்ற‌ல் எ‌ன்பது அனைவரு‌க்குமே இரு‌க்கு‌ம் ‌விஷய‌ம்தா‌ன். ஆனா‌ல் பலரு‌ம் என‌க்கு ஞாபக மற‌தி ...
11
12

மேதைக‌ள் ‌வி‌ட்டு‌ச் செ‌ன்றவை..

திங்கள்,அக்டோபர் 25, 2010
‌சில மேதைகளு‌ம், சாதனையாள‌ர்களு‌ம் நம‌க்காக ‌வி‌ட்டு‌ச் செ‌ன்ற பொ‌ன் மொ‌ழிகளை இ‌ங்கு ...
12
13
இறை‌த் தூத‌ர் ந‌பிக‌ள் நாயக‌ம் அவ‌ர்க‌ள், பெ‌ற்றோரை கவ‌னி‌க்காத ‌பி‌ள்ளைகளை ‌மிகவு‌ம் ...
13
14
குழ‌ந்தைக‌ள் மு‌ன்பு ‌‌சிகரெ‌ட் ‌‌பி‌டி‌ப்பது, ‌வீ‌ட்டி‌ல் மதுபான‌ங்களை வா‌ங்‌கி வ‌ந்து குடி‌ப்பது ...
14
15
கடலூரில் பண‌த்‌தி‌ற்காக சிறுவனை கடத்தி கொலை செய்த வழக்கில் வாலிபருக்கு கீழ் ‌‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் விதித்த ...
15
16
ஒரு நா‌ட்டி‌ல் பொருளாதார ‌நிபுண‌ர் ஒருவ‌ர் இரு‌ந்தா‌ர். அ‌ந்த நா‌ட்டு ம‌ன்ன‌ர் எ‌ந்த பெ‌ரிய ...
16
17
ந‌ம் கைகளை ‌நீ‌ட்டினாலே‌ப் போது‌ம், குழா‌யி‌ல் இரு‌ந்து ‌நீ‌ர் வெ‌ளிவரு‌ம். கைகளை‌க் கழு‌வி‌க் ...
17
18
குழ‌ந்தைகளா ஒ‌வ்வொருவரு‌ம் வா‌ழ்‌க்கை‌யி‌ல் ஏதாவது ஒரு ல‌ட்‌சிய‌த்தை‌க் கொ‌ண்டிரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம். ...
18
19
ஒ‌வ்வொரு ஆ‌ண்டு‌ம் இ‌ந்‌தியா முழுவது‌ம் ‌வீர ‌தீர செய‌ல்க‌ள் பு‌ரி‌ந்து உ‌யி‌ர்களை‌க் கா‌ப்பா‌ற்ற ...
19