பா.ஜ.க., ‌வி.எ‌ச்.‌பி. போரா‌ட்ட‌த்‌தி‌ல் கலவர‌ம்: 2 பே‌ர் ப‌லி!

Webdunia| Last Modified வியாழன், 3 ஜூலை 2008 (20:49 IST)
அம‌ர்நா‌தகோ‌வி‌ல் வா‌ரிய‌த்‌தி‌ற்கு ‌நில‌மவழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்ட ‌விவகார‌மதொட‌ர்பாா.ஜ.க. ம‌ற்று‌ம் ‌ி.எ‌ச்.‌ி. அமை‌ப்புக‌ளநட‌த்‌திநாடதழு‌விமுழஅடை‌ப்பு‌பபோரா‌ட்ட‌‌‌மஇ‌ந்தூ‌ரி‌லகலவரமாமா‌றிய‌தி‌ல் 2 பே‌ரப‌‌லியானதுட‌னபல‌ரபடுகாயமடை‌ந்தன‌ர்.

நாடமுழுவது‌மப‌ல்வேறஇட‌ங்க‌ளி‌லசாலம‌ற்று‌மர‌யி‌லபோ‌க்குவ‌த்ததடைப‌ட்டதுட‌ன், இய‌ல்பவா‌ழ்‌க்கபா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டது.
ஜ‌ம்மு‌வி‌லப‌ல்வேறபகு‌திக‌ளி‌லமுழஅடை‌ப்பு‌பபோரா‌ட்ட‌த்‌தி‌ற்கு‌பபெருமள‌வி‌லஆதரவு ‌கிடை‌க்க‌வி‌ல்லை. ‌சிஇட‌ங்க‌ளி‌லவாகன‌ங்‌களு‌ம், கடைகளு‌ம் ‌வை‌த்து‌ககொளு‌த்த‌ப்ப‌ட்டன. காவல‌ர்களு‌க்கு‌ம் ‌ி.எ‌ச்.‌ி. தொ‌ண்ட‌ர்களு‌க்கு‌மஇடை‌யி‌லமோத‌லஏ‌ற்ப‌ட்டது.
ஜ‌ம்மு‌வி‌லமூ‌ன்றாவதநாளாஇ‌ன்று‌மஊரட‌ங்கஉ‌த்தரவை ‌மீ‌றி நட‌ந்தவ‌ந்வ‌ன்முறைக‌ள், இ‌ந்முழஅடை‌ப்பு‌பபோரா‌ட்ட‌த்‌தினா‌லஅ‌திக‌ரி‌த்தது. இட‌ங்க‌ளி‌லமு‌ஸ்‌லி‌‌மகுழு‌க்களு‌க்கு‌மா.ஜ.க. தொ‌ண்ட‌ர்களு‌க்கு‌மஇட‌ை‌யி‌லமோத‌லவெடி‌த்தது.
ஜ‌ா‌ர்க‌ண்‌ட், அ‌ஸ்ஸா‌ம், கேரளா, க‌ர்நாடகா, உ‌த்தர‌ப் ‌பிரதேச‌ம், டெ‌ல்‌லி, ஹ‌ரியானா, ப‌ஞ்சா‌பமா‌நில‌ங்க‌ளி‌ல் ‌சிஇட‌ங்க‌ளி‌லகாவல‌ர்களு‌க்கு‌மபோரா‌ட்ட‌க்கார‌ர்களு‌க்கு‌மஇடை‌யி‌லமோத‌லஏ‌ற்ப‌ட்டதக‌ல்‌வீ‌ச்‌சி‌‌லபல‌ரகாயமடை‌ந்தன‌ர்.
டெ‌ல்‌லி, ‌தி‌ரிபுரா, த‌மி‌ழ்நாடு, மே‌ற்கவ‌ங்காள‌மஉ‌ள்‌ளி‌ட்மா‌நில‌ங்க‌ளி‌லமுழஅடை‌ப்பு‌பபோரா‌ட்ட‌த்‌தி‌ற்கு‌பபெ‌ரிஅள‌விலாஆதரவஎதுவு‌மஇ‌ல்லை.
ம‌த்‌திய ‌பிரதேமா‌நில‌மஇ‌ந்தூ‌ரி‌லஇரு ‌பி‌ரி‌வினரு‌க்கஇடை‌யி‌லகலவர‌மமூ‌ண்டது. இ‌தி‌ல் ‌சில‌ரக‌ஜ்ரானஎ‌ன்இட‌த்‌தி‌லஉ‌ள்காவ‌ல் ‌நிலைய‌த்தை‌ததா‌க்‌கின‌ர்.
இ‌ந்த‌ககலவர‌த்‌தி‌லஇருவ‌ரப‌லியானதுட‌ன், பல‌ரபடுகாயமடை‌ந்து‌ள்ளதாஇ‌ந்தூ‌ரஆ‌ட்‌சிய‌ரராகே‌ஷஸ்ரீவ‌ஸ்தவசெ‌ய்‌தியாள‌ர்க‌ளிட‌மதெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :