ஆதரவு வாப‌ஸ்: இடதுசா‌ரிக‌ள் நாளை முடிவு!

Webdunia| Last Modified வியாழன், 3 ஜூலை 2008 (20:48 IST)
அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தை ‌நிறைவே‌ற்முய‌ற்‌‌சி‌க்க‌ப்படுமானா‌ல், ம‌த்‌திஅர‌சி‌‌ற்கஅ‌ளி‌த்தவரு‌மஆதரவஎ‌ப்போது ‌வில‌க்‌குவதஎ‌ன்பதஉ‌ள்‌ளி‌ட்ப‌ல்வேறமு‌‌க்‌கிய ‌விடய‌ங்களமுடிவசெ‌ய்வத‌ற்காஇடதுசா‌ரிக‌ளநாளகூடு‌கி‌ன்றன‌ர்.

புதடெ‌ல்‌லி‌யி‌லஇ‌ன்றசெ‌ய்‌தியாள‌ர்களை‌சச‌ந்‌தி‌த்இ‌ந்‌திய‌கக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி‌யி‌னபொது‌சசெயல‌ர் ஏ.‌ி.பரத‌ன், "ப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமஆளுந‌ர்க‌‌ளகுழு‌விட‌‌மஅரசஎ‌ப்போதபே‌ச்சநட‌த்த‌பபோ‌கிறதஎ‌ன்றநாளஅர‌சிட‌மகே‌ட்க‌பபோ‌கிறோ‌‌ம். அவ‌ர்க‌ளபோ‌கிறா‌ர்களஎ‌ன்பதெ‌ல்லா‌ம் ‌பிர‌ச்சனஇ‌ல்லை. அவ‌ர்க‌ளபோனா‌ல், அத‌ற்கு‌ப் ‌பிறககே‌ள்‌வி இ‌ல்லை" எ‌ன்றா‌ர்.
"அணச‌க்‌‌தி ஒ‌ப்ப‌‌ந்த‌மசெய‌ல்படு‌த்த‌ப்படுமானா‌லஅர‌சி‌ற்கஅ‌ளி‌த்தவரு‌மஆதரவை ‌வில‌க்‌கி‌க்கொ‌ள்வதஎ‌ன்ப‌தி‌‌லஇடதுசா‌ரிகளு‌க்கஇருவேறகரு‌த்து‌க்க‌ளஇ‌ல்லை.... ஆதரவை ‌வில‌க்‌கி‌க்கொ‌ள்வதகு‌றி‌‌த்தகுடியரசு‌ததலைவரு‌க்கஎழுத‌ப்படு‌மகடித‌மஉ‌‌ள்‌ளி‌ட்ட ‌விடய‌ங்க‌ளப‌ற்‌றி நாளமுடிவசெ‌ய்ய‌ப்படு‌ம்" எ‌ன்றா‌ரபரத‌ன்.
ப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யிட‌‌மஅரசஎ‌ப்போதசெ‌ல்லு‌மஎ‌ன்பதப‌ற்‌றி இடதுசா‌ரிகளு‌க்கஏதாவதஅ‌‌றிகு‌றிக‌ளதெ‌ரி‌ந்து‌ள்ளதஎ‌ன்றகே‌ட்டத‌ற்கு, "அரசஅவசர‌ப்படு‌கிறது. ப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யிட‌மசெ‌ல்வதானா‌லஇ‌ந்வார‌த்‌தி‌ற்கஉ‌ள்ளாகவோ.... அடு‌த்ஏழு, எ‌ட்டஅ‌ல்லதப‌த்தநா‌ட்க‌ளிலேஅரசமுடிவசெ‌ய்யலா‌ம்" எ‌ன்றா‌ர்.
ம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ஙஜ‌ி-8 மாநா‌ட்டி‌ற்கு‌சசெ‌ன்றவ‌ந்த ‌பிறகஆதரவை ‌விலக்‌கி‌ககொ‌ள்ளலா‌மஎ‌ன்றஇடதுசா‌ரிக‌ளமுடிவசெ‌ய்து‌ள்ளதாதகவ‌ல்க‌ளவெ‌ளியானதப‌ற்‌றி‌ககே‌ட்டத‌ற்கு, அரசப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யிட‌மஎ‌ப்போதசெ‌ல்‌கிறதேஅ‌ப்போதஆதரவை ‌வில‌க்குவோ‌ம். அரசநாளசெ‌ன்றா‌ல், நாளையே ‌வில‌க்குவோ‌ம். ம‌ன்மோக‌ன் ‌திரு‌ம்‌பிய ‌பிறகசெ‌ன்றா‌லஅ‌ப்போது ‌வில‌க்குவோ‌மஎ‌ன்றா‌ரபரத‌ன்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :