காற்றின் மொழி....... இசை, காதலின் மொழி....... முத்தம்

kiss
webdunia photoWD
வார்த்தைகளாலசொல்முடியாதவற்றைககூஉங்களினமுத்தமசொல்லிவிடுமசத்தமில்லாமல்.

ஆம்.... நீங்களவிரும்புமநபரமீதகொண்டுள்ஆழமாகாதலஎவ்வளவவார்த்தைகளைககொண்டவேண்டுமானாலுமகூறலாம். ஆனாலஅதெல்லாமஒரமுத்தத்திற்கஈடாகுமா?

முத்தமஎன்பதஒரதனி கலை. தனி நபர்களினமொழி. ஒருவருக்கொருவரகொண்டுள்அன்பவெளிப்படுத்திககொள்வதற்காஒரகருவி. இந்கருவியகையாளததெரிந்திருந்தாலகாதலவாழ்க்கையிலநீங்கள்தானமன்னர்கள்.

முதல்முறகாதலமுத்தமபெறும்போதஅல்லதவழங்கும்போதமிபரபரப்பாகத்தானஇருக்கும். ஆனாலஅந்பரபரப்பாகணங்களநமவாழ்நாளவரஇனிதாநிகழ்வாஇருக்குமஎன்பதமறுக்முடியாது.

அவர்தானமுதலிலவழங்வேண்டுமஎன்றஎதிர்பார்த்திருக்வேண்டாம். உங்களுக்காகாதலநீங்களமுதலிலவெளிப்படுத்தலாமஎன்பதிலஐயமில்லை.

முத்தத்திலவகையுண்டு. அன்னையினமுத்தம், சகோதரரினமுத்தம், குழந்தையினமுத்தம், நண்பர்களினமுத்தம், காதலர்களினமுத்தமஇதநீண்டகொண்டசெல்லும்.

காலையிலதருமமுத்தமமுழநாளையுமஇனிதாக்கும். மாலையிலதருமமுத்துமமனதஉற்சாகப்படுத்தும். இரவிலதருமமுத்தமஇதமாதூக்கத்ததருமமுத்தத்திற்கஇவ்வளவதத்துவங்களசொல்கிறார்களமருத்துவர்களும்.

ஒருவரையொருவரகட்டி அணைத்துககொண்டதருமமுத்தத்தினாலஉடலிலஹார்மோனசுரப்பதஅதிகரித்தஉடலுக்குததேவையாபுத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது. முத்தமபெறுபவருக்கமட்டுமல்லாமலதருபவருக்குமஇன்பதஅளிக்கிறது.

நீங்களஉடலநலத்தோடும், புத்துணர்ச்சியோடும், எதிலுமவெற்றியுடனுமவாவிரும்பினாலதினமுமவீட்டிலஇருந்தகிளம்பும்போதஉங்களதவாழ்க்கைததுணைக்கமுத்தமளித்துவிட்டகிளம்புங்கள். அப்புறமபாருங்களஉங்களதநாளஇனிநாளாமட்டுமல்வெற்றிகளகிட்டுமநாளாகவுமஅமையும்.


Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட் 2007 (13:20 IST)
சரி முத்தத்திலஇவ்வளவுதானா? என்றசப்புககொட்டாதீர்கள். முத்தத்தினாலஉடலுக்ககிட்டுமநன்மைகளுமஏராளம்... ஏராளம்...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :