டா‌ன்னு ப‌தி‌ல்

Webdunia|
உ‌ங்பைய‌ன் ‌கி‌ட்எ‌த‌‌பப‌த்‌தி கே‌ட்டாலு‌மஉடனடா‌ன்னு ப‌தி‌லசொ‌ல்‌லிடுவா‌ன்..

அ‌ப்படியா.. அவ‌‌னஎ‌ன்மா‌தி‌ரி பு‌த்‌திசா‌லி

நீ‌ங்வேற.. எத‌பப‌த்‌தி‌ககே‌ட்டாலு‌மஉடனதெ‌ரியாது‌ன்னசொ‌‌ல்‌லிடறா‌ன்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :