இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ohmmoorthi

கல்யாணம் செஞ்ச என்ன செய்யாட்டின என்ன?..அது தான் ஒண்ணா வாழ்ந்தாச்சே ..இவங்களுக்கு எல்லாம் திருமணம்..என்ன ஒரு கட்டுப்பாடான விஷயமா?
X REPORT ABUSE Date 12-01-18 (02:18 PM)