ராசிக்குரிய பலன்கள்
கன்னி - அதிர்ஷ்ட கல்
கன்னி ராசி உள்ளவர்களுக்கு பவளம், முத்து ஆகியன அதிர்ஷ்டமான ஆபரணக் கற்கள்.
ராசிப்பலன்