ராசிக்குரிய பலன்கள்
விருட்சிகம் - அதிர்ஷ்ட நிறம்
விருட்சிக ராசிக்காரார்களுக்கு மஞ்சள், கரும்பச்சை ஆகியவை அதிர்ஷட நிறங்களாகும்.
ராசிப்பலன்