ராசிக்குரிய பலன்கள்
சிம்மம் - அதிர்ஷ்ட நிறம்
சூரியனின் பார்வை கொண்ட சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சிகப்பு மற்றும் சூரியனைச் சார்ந்த நிறங்கள் அதிர்ஷ்டமாகும். இந்த நிறங்களைக் கொண்ட பொருட்களை உடன் வைத்திருப்பது நல்லது.
ராசிப்பலன்