ராசிக்குரிய பலன்கள்
கடகம் - உடல் அமைப்பு
கடக ராசிக்காரரது உள்ளங்கை மிகசிறியதாக இருக்கும். கை விரல்கள் நீண்டும், ஒல்லியாகவும், மென்மையாகவும் காணப்படும். இவர்களது முகம் வட்டவடிவமாக இருக்கும். தலையில் மச்சம் இருக்கும்.
ராசிப்பலன்