இல‌ங்கை‌யி‌ல் கடு‌ம் மோத‌ல்: 12 படை‌யின‌ர் ப‌லி!

Webdunia| Last Modified புதன், 2 ஜூலை 2008 (20:55 IST)
இல‌ங்கை‌யி‌ல் ‌சி‌றில‌ங்க‌பபடை‌யினரு‌க்கு‌மத‌மி‌‌ழீழ ‌விடுதலை‌பபு‌லிகளு‌க்கு‌மஇடை‌யி‌லநட‌ந்கடு‌மமோத‌லி‌ல் 12 படை‌யின‌ரகொ‌ல்ல‌ப்ப‌ட்‌டு‌ள்ளதுட‌ன் 19 பே‌ரபடுகாயமடை‌ந்து‌ள்ளன‌ர்.

வவு‌னியபாலமோ‌ட்டபகு‌தி‌யி‌லஉ‌ள்த‌‌மி‌ழீழ ‌விடுதலை‌பபு‌‌லிக‌ளி‌ன் ‌நிலைக‌ளி‌ன் ‌மீதநே‌ற்றகாலை 6.00 ம‌ணியள‌வி‌ல் ‌சி‌றில‌ங்க‌பபடை‌யின‌ரதா‌‌க்குத‌லநட‌த்‌தியவாறமு‌ன்னேமுய‌ன்று‌ள்ளன‌ர். படை‌யின‌ரி‌னமு‌ன்நக‌ர்வமுய‌ற்‌சியத‌மி‌‌ழீழ ‌விடுதலை‌பபு‌‌லிக‌ள் ‌தீ‌விஎ‌தி‌ர்‌ததா‌க்குத‌லி‌‌னமூல‌மமு‌றியடி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.
இருதர‌ப்‌பி‌ற்கு‌மஇடை‌யி‌லஇரவு 10 ம‌ணி வரை ‌நீடி‌த்கடு‌மமோத‌லி‌ல் 12 படை‌யின‌ரகொ‌ல்ல‌ப்‌ப‌ட்டு‌ள்ளதுட‌ன், 19 படை‌யின‌ரபடுகாயமடை‌ந்து‌ள்ளன‌ரஎ‌ன்றபு‌தின‌மஇணைதள‌மதெ‌ரி‌வி‌க்‌கிறது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :