டே‌ஸ்‌ட் ஆஃ‌ப் செ‌ர்‌ரி!

webdunia photoFILE
ஒரு ‌திரை‌ப்பட‌த்‌தி‌னமு‌ற்று‌பபெறாஅ‌ம்ச‌ங்களா‌லபா‌ர்வையாள‌னதனதப‌ங்க‌ளி‌ப்பசெலு‌த்து‌மபோதே ‌திரை‌ப்படமானதமுழுமபெறு‌கிறதஎ‌ன்‌கிறா‌ரஇய‌க்குன‌‌ரஅ‌ப்பா‌ஸ் ‌கிரா‌ஸ்த‌மி. ஈரா‌னிய ‌திரை‌ப்பட‌ங்க‌ளஉலஅள‌வி‌லஅ‌ங்‌கீகார‌மபெறுவத‌ற்ககாரணமாஇரு‌ந்தவ‌ர்க‌ளி‌லஅ‌ப்பா‌ஸ் ‌கிர‌ா‌ஸ்த‌மி மு‌க்‌கியமானவ‌ர். 1940‌டெஹ‌்ரா‌னி‌ல் ‌பிற‌ந்இவரதபட‌‌ங்களை, வா‌‌ழ்‌வி‌னமெ‌ய்மையக‌ண்டடையு‌மபயண‌மஎ‌ன்றஎ‌ளிமையாவகை‌ப்படு‌த்தலா‌ம்.

அ‌ப்பா‌ஸ் ‌கிரா‌‌ஸ்த‌மி‌க்ககே‌ன்‌ஸ் ‌திரை‌ப்பட ‌விழா‌வி‌ல் ‌Palm d'Or ‌விருதபெ‌ற்று‌‌தத‌ந்பட‌மடே‌ஸ்‌டஆ‌‌ஃ‌‌பசெ‌ர்‌ரி. இ‌தி‌லவரு‌மநடு‌த்தவயதம‌னித‌ரகா‌ரி‌லபயண‌மசெ‌ய்‌கிறா‌ர். டெ‌‌‌ஹ‌்ரா‌னி‌னச‌ந்தடி ‌மிகு‌ந்சாலைக‌ளி‌லஅவரதவாகன‌மதய‌ங்‌கி‌ததய‌ங்‌கி செ‌ல்‌கிறது. தெருவோர‌ம் ‌நி‌ற்கு‌மம‌னி‌த‌ர்க‌ளகாரநெரு‌ங்‌கி வ‌ந்து, வேலை‌க்கஆ‌ட்க‌ளதேவையகே‌ட்‌‌கிறா‌ர்க‌ள். அவ‌ர்க‌‌ள் ‌நிர‌ந்தவேலஎதுவு‌மஇ‌ல்லாதவ‌ர்க‌ள். ‌தினச‌ரி கூ‌லி வேலைகளு‌க்காகா‌த்‌திரு‌க்‌கிறா‌ர்க‌ள்.

அ‌ப்பா‌ஸ் ‌கிரா‌ஸ்த‌மி தனது ‌திரை‌ப்பட‌‌ங்க‌ளி‌லஎதையு‌மவெ‌ளி‌ப்படு‌த்துவதஇ‌ல்லை, எதையு‌மசொ‌ல்வது‌மஇ‌ல்லஎ‌ன்றொரமேலோ‌ட்டமாகு‌ற்ற‌ச்சா‌ட்டஅவ‌ர் ‌மீதஉ‌ண்டு. ஒரவகை‌யி‌லஇ‌ந்த‌ககு‌ற்ற‌‌ச்சா‌ட்டஉ‌ண்மை. ‌கிரா‌ஸ்த‌மி‌யி‌னபட‌ங்க‌ளஎதையு‌மமுத‌ன்மை‌ப்படு‌த்துவதோ, இதச‌ரி இததவறவகை‌ப்படு‌த்துவதோ ‌கிடையாது.

ஒ‌ன்றம‌ட்டு‌மமுத‌ன்மை‌ப்படு‌த்துவ‌து‌ம், ச‌ரி தவறன ‌நி‌ர்ண‌யி‌ப்பது‌மகூவ‌ன்முறை‌யி‌னஒரபகு‌திதா‌னஎ‌ன்‌கிறதபோ‌ஸ்‌டமா‌‌ர்ட‌னிஸ‌ம். போ‌ஸ்‌டமா‌ர்ட‌னிஸ‌மகூறு‌மஇ‌ந்வ‌ன்முறமுழுமையாகளைய‌ப்ப‌ட்டவை ‌கிரா‌ஸ்த‌‌மி‌யி‌னபட‌‌ங்க‌ள். இத‌னபொரு‌ளஅவ‌ரஎதையு‌மதனதபட‌ங்க‌ளி‌லவெ‌‌ளி‌ப்படு‌த்த‌வி‌ல்லஎ‌ன்பத‌ல்ல. தனதபட‌ங்க‌ளஎதசொ‌ல்வரு‌கி‌ன்றஎ‌ன்பதை ‌தீ‌ர்மா‌னி‌க்கு‌மஉ‌ரிமையஅவ‌ரபா‌ர்வையாளனு‌க்கத‌ந்து ‌விடு‌கிறா‌ர்.

டே‌ஸ்‌டஆஃ‌பசெ‌ர்‌ரி‌யி‌லவரு‌மநடு‌த்தவயதம‌னித‌ரடெ‌ஹ‌க்ரானு‌க்கவெ‌ளியவற‌ண்ட, புழு‌தி பற‌க்கு‌மமலை‌பபாதை‌யி‌லதனதகாரஓ‌ட்டி‌கசெ‌ல்‌கிறா‌ர். அவரததேவையெ‌ல்லா‌ம், அவரு‌க்கஉத‌வி செ‌ய்ஒரந‌ம்பகமாம‌னித‌னவே‌ண்டு‌ம். மலை‌ப்பா‌ங்காபகு‌‌தி‌யி‌லஅவ‌ர்‌ ஒரகு‌ழி தோ‌ண்டி வை‌த்‌திரு‌க்‌கிறா‌ர். தூ‌க்மா‌த்‌திரைக‌ளசா‌ப்‌பி‌ட்டஅ‌ன்‌றிரவஅ‌ந்த‌ககு‌ழி‌யி‌லஅவ‌ரபடு‌க்இரு‌க்‌கிறா‌ர். அவரு‌க்கசெ‌ய்வே‌ண்டியதெ‌ல்லா‌ம், மறுநா‌‌ளஅ‌ந்கு‌ழி அருகவ‌ந்தஅவ‌ரபெயரஇருமுறகூ‌றி எழு‌ப்வே‌ண்டு‌ம். அ‌வ‌ரஎழு‌ம்ப‌வி‌ல்லஎ‌ன்றா‌லஅவ‌ர் ‌மீதம‌ண்ணை‌பபோ‌ட்டமூடி ‌விவே‌ண்டு‌ம். அத‌ற்கஅ‌வ‌ரபெரு‌ந்தொகதர‌ததயாராஇரு‌க்‌கிறா‌ர்.

அவ‌ரஉத‌வி கே‌ட்கு‌மராணுவ‌த்‌தி‌லப‌ணிபு‌‌ரியு‌ம் ‌சிறுவ‌ன், செ‌மினாரு‌க்காஆஃ‌ப்கா‌னி‌‌ஸ்தா‌னி‌லிரு‌ந்தவ‌ந்‌திரு‌க்கு‌மஇளைஞ‌னஎ‌ல்லோருமபண‌த்தேவை ‌மிகு‌ந்தவ‌ர்க‌ள். ஆனா‌ல், யாரு‌மஅவரதத‌ற்கொலமுடிவு‌க்கஉதவுவதாஇ‌ல்லை. ராணுவ‌த்‌தி‌லப‌ணிபு‌ரிபவ‌னநடு‌த்தவயதம‌னித‌னி‌னகோ‌ரி‌க்கைகையை‌ககே‌ட்டபய‌ந்தஓடு‌கிறா‌ன். செ‌மினா‌ரஇளைஞ‌னகுரானமே‌ற்கோ‌ளகா‌ட்டி த‌ற்கொலதவறு, எ‌ல்லா‌ப் ‌பிர‌ச்சனைகளு‌க்கு‌ம் ‌‌தீ‌ர்வஉ‌ண்டவா‌திடு‌கிறா‌ன். அவரதகோ‌ரி‌க்கை‌க்கஒ‌த்து‌க்கொ‌ள்ளு‌மபேரா‌சி‌ரியரு‌ம், நாளை ‌ீ ‌‌நி‌ச்சய‌மஉ‌யிருட‌னஇரு‌ப்பா‌யகூ‌றி‌‌சசெ‌ல்‌கிறா‌ர்.

Webdunia|


இதில் மேலும் படிக்கவும் :