வார்த்தை ஜாலம்

Webdunia|
1. று க் து த் கு ழு க
2. வ பு ம் ந் தி ர ன த ர

3. ல கு சி ஞ் கு க் ற றா வ ற

4. டெ ர் க ண் சி ல் ச் ன் டு

5. டா கா கு வ ரி வி ள ங

6. சி த் ர் ம ற் ச் ட லை கு தொ ம
7. ர பா த கா ல தி ங் க ர் ல

8. க் ன் ஷ ரி ரோ தி த

9. பு ம் ரா பி தி த் ம ர

10. வீ ர் சி ச் நீ ழ்

இந்த எழுத்துக்களை சரியாக இணைத்து சரியான வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து உங்களுக்கு நீங்களே சபாஷ் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகள


இதில் மேலும் படிக்கவும் :