தமிழ் பெயர்கள் அ முதல் ஒள வரை

Webdunia|


616. உலகன்
617. உலகப்பன்
618. உலகநம்பி
619. உலகமுத்து
620. உலகவாணன்
621. உலகையன்
622. உலகமுதல்வன்
623. உலகளந்தான்
624. உமையொருபாகன்
625. உலக ஊழியன்
626. உலகநாயகன்
627. உண்மைப்பித்தன்
628. உண்மைவிளம்பி629. உணர்வரசு
630. உணர்வரசன் 631. உலகிறை
632. உலகிறைவன்
633. உயர்வரசு
634. உயர்வரசன்
635. உயிரோவியன்
636. உதியன்
637. உதியஞ்சேரல்
638. உய்யக்கொண்டான்
639. உய்யவந்தான்
640. உள்ளங்கவர்ந்தான்641. உறங்காப்புலி
642. உறையூர்நம்பி
643. உறையூர்முத்து
644. உறையூர்வாணன்
645. உறையூர்சோழன்
646. உறந்தையரசு

ஊ-வில் தொடங்கும் பெயர்களைக் காண அடுத்த பக்கம் போகவும்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :