த‌ண்‌ணி அடி‌க்க

joke
webdunia photoWD
குழா‌யித‌ண்‌ணி அடி‌க்சொ‌ன்ன ‌நீ‌ங்இ‌ப்படி சு‌ம்மஉ‌ட்கா‌ர்‌ந்‌திரு‌க்‌‌கீ‌‌ங்க?

குழா‌யிலயா? மொத‌ல்சொ‌ல்ல‌ககூடாதா?

ஏ‌ன

Webdunia|
சொ‌ன்‌னியே‌‌ன்னஉ‌னசெ‌யிகொ‌ண்டபோ‌யவ‌ச்‌சி‌ட்டஇ‌ப்ப‌த்தா‌னகுடி‌ச்சு‌ட்டவ‌ர்றே‌ன்.

தொடர்புடைய செய்திகள்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :