அ‌ண்ணா ‌சிலை‌‌க்கு கருணா‌நி‌தி ம‌ரியாதை

செ‌ன்னை| Webdunia|
TNet
TNET
அ‌ண்ணா‌ ‌பிற‌ந்தநாளையொ‌ட்டி அவரது‌க்கு ‌சிலை‌க்கமுதலமை‌ச்ச‌ரகருணா‌நி‌தி மாலஅ‌‌ணி‌வி‌த்தம‌ரியாதசெலு‌த்‌தினா‌ர்.

அ‌றிஞ‌ரஅ‌ண்ணா‌வி‌ன் ‌பிற‌ந்தநாளையொ‌ட்டி ‌ி.ு.க. சா‌ர்‌பி‌லமா‌நில‌மமுழுவது‌மஇ‌ன்றகொ‌ண்டாட‌ப்ப‌ட்டவரு‌கிறது.
செ‌ன்னவ‌ள்ளூ‌வ‌ரகோ‌ட்ட‌மஅருகஉ‌ள்அ‌ண்ணா ‌சிலை‌க்கமுதலமை‌ச்ச‌ரகருணா‌நி‌தி மாலஅ‌ணி‌வி‌‌த்தம‌ரியாதசெலு‌த்‌தினா‌ர்.
இதேபோ‌லதுணமுதலமை‌ச்ச‌ரு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன், அமை‌ச்ச‌ர்க‌‌ள், நாடாளும‌ன்ற, ‌ச‌ட்டம‌ன்உறு‌ப்‌பின‌ர்களு‌மஅ‌ண்ணா ‌சிலை‌க்கமாலஅ‌ணி‌வி‌த்தம‌ரியாதசெலு‌த்‌தின‌ர்.
செ‌ன்னை தலைமை‌சசெயல‌மஅருகஉ‌ள்அ‌ண்ணா ‌சிலை‌க்கு அ.இ.அ.‌ி.ு.க. சா‌ர்‌பி‌ல்‌ பொ‌ன்னைய‌னமல‌ரவை‌த்தம‌‌ரியாதசெலு‌த்‌தினா‌ர்.
இ‌ந்‌நிக‌ழ்‌ச்‌சி‌யி‌லமு‌ன்னா‌ளஅமை‌ச்ச‌ர்க‌ளப‌ன்‌னீ‌ர்செ‌ல்வ‌ம், ஜெய‌க்குமா‌ர், மை‌த்ரேய‌னஉ‌ள்‌ளி‌ட்டோ‌ரப‌ங்கே‌ற்றன‌ர்.
திரா‌விட‌ரகழக‌ததலைவ‌ர் ‌ி.‌வீரம‌ணி, அ‌ண்ணா ‌சிலை‌க்கமாலஅ‌ணி‌வி‌த்தம‌ரியாதசெலு‌த்‌தினா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :