பாபாவுட‌ன் ஹசாரேவு‌ம் உ‌ண்ணா‌விரத‌ம்

Webdunia|
கறுப்புபபணத்தமீட்கககோரி உண்ணாவிரதபபோராட்டமநடத்உள்யோககுரபாபராம்தேவுக்கஆதரவதெரிவித்சமூஆர்வலரஅண்ணஹசாரே, அந்உண்ணாவிரதபபோராட்டத்திலதானுமகலந்துகொள்உள்ளதாக கூ‌றினா‌ர்.

ஊழலஒ‌ழி‌க்க‌ககோ‌ரி வரு‌ம் 4ஆ‌மதே‌தி முத‌லபாபரா‌ம்தே‌வடெ‌ல்‌லி‌யி‌லஉ‌ண்ணா‌விரத‌பபோரா‌ட்ட‌மமே‌ற்கொ‌ள்உ‌ள்ளா‌ர்.
ஊழ‌லஎ‌தி‌ர்‌ப்பமசோததொட‌ர்பாம‌த்‌‌திஅரசத‌ங்களஏமா‌ற்‌றி வரு‌கிறதஅ‌‌‌‌ண்ணஹசாரகு‌ற்ற‌ம்சா‌ற்‌றியு‌ள்ளா‌ர்.
வரு‌ம் 5ஆ‌மதே‌தி பாபரா‌ம்தே‌வபோரா‌ட்ட‌த்த‌ி‌லப‌ங்கே‌ற்றஊழலகூ‌ட்டாஎ‌தி‌ர்‌க்முடிவசெ‌ய்து‌ள்ளதாஹசாரதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
லோக்பாலமசோததொடர்பாபொதுநஅமைப்புகளிடையபிளவஏதுமஇல்லஎன்றுமஅ‌‌ண்ணஹசாரகூறினார்.
எனக்கும், பாபராம்தேவுக்குமஇடையலோக்பாலமசோததொடர்பாஇருவேறகருத்துக்களஇல்லஎன்று‌மஅவர் தெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :