குடியரசு‌த் தலைவ‌‌ரிட‌ம் இடதுசா‌ரிக‌ள் ஆதரவு ‌வில‌க்க‌ல் கடித‌த்தை கொடு‌த்தன‌ர்!

Webdunia| Last Modified புதன், 9 ஜூலை 2008 (13:12 IST)
ம‌த்‌தி‌யி‌லஆளு‌மகா‌ங்‌கிர‌ஸதலைமை‌யிலாஐ‌க்‌கிமு‌ற்போ‌க்கு‌ககூ‌ட்ட‌ணி அர‌சி‌ற்கு‌ததா‌ங்க‌ளஅ‌ளி‌த்தவ‌ந்ஆதரவை ‌வில‌க்‌கி‌க்கொ‌ள்வத‌ற்காகடித‌த்தகுடியரசு‌ததலைவ‌‌ரிட‌மஇடதுசா‌ரி‌கக‌ட்‌சி‌ததலைவ‌ர்க‌ளகொடு‌த்தன‌ர்.

மா‌ர்‌க்‌சி‌ஸ்‌டக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி‌யி‌னபொது‌சசெயல‌ர் ‌பிரகா‌ஷகார‌ததலைமை‌யி‌லஇ‌ன்று ‌பி‌ற்பக‌லகுடியரசு‌ததலைவ‌ரமா‌ளிகை‌க்கு‌சசெ‌‌ன்இடதுசா‌ரி‌கக‌ட்‌சிக‌ளி‌னதலைவ‌ர்க‌ள், குடியரசு‌ததலைவ‌ர் ‌பிர‌தீபபா‌ட்டீ‌லிட‌மஆதரவு ‌வில‌க்க‌லகடித‌த்தை‌ககொடு‌த்தன‌ர்.
"நா‌ங்க‌ளகுடியரசு‌ததலைவரை‌சச‌ந்‌தி‌த்து, ம‌த்‌திஅர‌சி‌ற்கஅ‌ளி‌த்தவ‌ந்ஆதரவை ‌வில‌க்‌கி‌க்கொ‌‌ள்வத‌ற்காகடித‌த்தநா‌ன்கஇடதுசா‌ரி‌கக‌ட்‌சிக‌ளி‌னசா‌ர்பாக‌ககொடு‌த்து‌ள்ளோ‌ம்.
ம‌க்களவையை‌‌ககூ‌ட்டி ந‌ம்‌பி‌க்கவா‌க்கெடு‌ப்பை‌சச‌ந்‌தி‌க்குமாறு ‌பிரதம‌ரம‌ன்மோக‌ன் ‌சி‌ங்‌ககுடியரசு‌ததலைவ‌ர் ‌பிர‌தீபபா‌ட்டீ‌‌லகே‌ட்டு‌க்கொ‌ள்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்கடித‌த்தையு‌மநா‌ங்க‌ளகொடு‌த்து‌‌ள்ளோ‌ம்." எ‌ன்று ‌பிரகா‌ஷகார‌ததெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.
ம‌க்களவை‌யி‌‌ல் 59 உறு‌ப்‌பின‌ர்களை‌ககொ‌ண்டு‌ள்இ‌டதுசா‌ரி‌கக‌ட்‌சிக‌ளி‌னஆதரவு ‌வில‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதா‌ல், ஆளு‌ம் ஐ.ு.கூ‌. அர‌சி‌ற்கஆதரவ‌ளி‌க்கு‌மஎ‌ம்.‌ி.‌க்க‌ளி‌னஎ‌ண்‌ணி‌க்கை 230 ஆக‌ககுறை‌ந்து‌ள்ளது.
ம‌க்களவை‌யி‌‌ல் 39 உறு‌ப்‌பின‌ர்களை‌ககொ‌ண்டு‌ள்சமா‌ஜ்வாடி‌கக‌ட்‌சி ம‌த்‌திஅர‌சி‌ற்கஆதரவ‌ளி‌ப்பதாஅ‌றி‌வி‌த்‌திரு‌ந்தாலு‌ம், ம‌த்‌திஅர‌சதனதபெரு‌ம்பா‌ன்மையை ‌‌‌நிரூ‌பி‌க்இ‌ன்னு‌ம் 3 எ‌ம்.‌ி.‌க்க‌ளி‌னஆதரவதேவை.
இ‌த்தேவையஎ‌ளி‌தி‌லசமா‌ளி‌த்தபெரு‌ம்பா‌ன்மையை ‌நிரூ‌பி‌‌‌ப்போ‌மஎ‌ன்றம‌த்‌திஅரசகூ‌றியு‌ள்ளது.
இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்காத‌னி‌த்க‌ண்கா‌ணி‌ப்பஒ‌ப்ப‌ந்த‌த்தஇறு‌தி செ‌ய்வத‌ற்காப‌ன்னா‌ட்டஅணச‌க்‌தி முகமை‌யிட‌மசெ‌ல்வத‌ற்கமு‌ன்பம‌க்களவை‌யி‌லபெரு‌ம்பா‌ன்மையை ‌நிரூ‌பி‌ப்போ‌மஎ‌ன்றம‌த்‌திஅயலுறவஅமை‌ச்ச‌ர் ‌பிரணா‌பமுக‌ர்‌ஜி ‌பிரதம‌ரிட‌மஆலோ‌சி‌த்து ‌வி‌ட்டு‌ததெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :