நெஞ்சைத் தொடு-விமர்சனம்

நெஞ்சைத் தொடு
webdunia photoWD
அறிமுநாயகனஜெமினி, லட்சுமிராய், பாயல், நாசர், நாகேஷநடித்துள்ளனர். கார்த்திகராஜஒளிப்பதிவிலஸ்ரீகாந்ததேவஇசையிலராஜகண்ணனஇயக்கியுள்படம். தயாரிப்படிவைனகிரியேஷன்ஸஎம். சிவகுமரன்.

இரண்டாவதபிரசவத்திலமனைவி இறந்துவிதாயவிழுங்கிபிள்ளதனமகனஜெமினியவெறுக்கிறாரஅப்பநாசர். மூத்பிள்ளையசெல்லபபிள்ளையாகவுமஇளைபிள்ளையஎடுப்பாரகைப்பிள்ளையாகவுமநடத்துகிறார்.

விளைவு?

மூத்மகனதன்னுடனஅமெரிக்காவுக்கஅழைத்துசசெல்கிறார். இளைமகனதாத்தநாகேஷிடமவிட்டுவிட்டுசசெல்கிறார். மூத்தவனஎன்றாலபொறுப்புடனுமஇளையவனஎன்றாலுமவெறுப்புடனுமஏனநாசரநடத்துகிறாரஎன்றநாகேஷகவலைப்படுகிறார். ஆனாலகேட்முடியவில்லை. காரணமநாசரஎம்டனாயிற்றே. கடுமகோபக்காரர்.

மூத்பிள்ளைக்கதிருமணமசெய்இந்தியவருகிறாரநாசர். மணமகளநிச்சயமாகிறது. அவருடனஅண்ணி அண்ணி என்றஜெமினி இழைகிறார். மணமகளினதங்கலட்சுமிராயுடனஎப்போதுமமோதிககொண்டஇருக்கிறார். இந்மோதலஉள்ளுக்குளகாதலாகருககொள்வததனிக்கதை.

ஆனாலஅதற்கிடையஜெமினிக்கபாயலநிச்சயமசெய்கிறாரநாசர்.

அப்பசொல்லமீறுவதகாதலவெற்றி பெறசசெய்வதஎன்றஜெமினிக்குளமனப்போராட்டம். முடிவஎன்என்பதக்ளைமாக்ஸ்.

அம்மஅப்பபாசமஅறியாதவராஅன்புக்கஏங்குமவாலிபனாஜெமினி வருகிறார். நடிப்பிலபரவாயில்லை. பாஸமார்கவாங்கி விடுகிறார். அசப்பிலஜித்தனரமேஷபோலிருக்குமஜெமினி தனதிறமையமெருகேற்றிககொண்டாலஎதிர்காலமஉண்டு.

Webdunia|


இதில் மேலும் படிக்கவும் :