ரா‌சியான டா‌க்ட‌ர்

Webdunia|
சோமு : அ‌ந்டா‌க்ட‌ரரா‌சியாடா‌க்ட‌ர்னஎ‌ப்படி சொ‌ல்ற?

பாபு : எ‌ங்தா‌த்தாவஅ‌ந்டா‌க்ட‌ரிட‌மஅ‌ட்‌மி‌டசெ‌ய்மூ‌ன்றநா‌ளி‌லஅவரோசொ‌த்தஎ‌ல்லா‌மஎ‌ங்அ‌ப்பாவு‌க்கவ‌ந்து‌வி‌ட்டதே.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :