நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் - ஹோமங்கள்


Sasikala|
கணபதி ஹோமங்கள்: எல்லா மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கும் செய்யப்படுவது. புதுவேட்டில் குடிபுக. புது தொழில் தொடங்க இதைச் செய்வார்கள். இது பொதுவாக இடையூறுகள் நீங்கச் செய்யப்படுகிறது.

 

 
சுதர்ஸன ஹோமம்: நினைத்த காரியம் நல்லபடியாக நிறைவேறவும். எதிரிகளை வெற்றி கொள்ளவும் செய்யப்படுவது.
 
நவகிரக ஹோமம்: நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கச் செய்யப்படும் ஹோமம் இது.
 
லட்சுமி-குபேர-ஹோமம்: தன லாபத்துக்காகவும், வியாபார வளர்ச்சிக்காகவும் செய்யப்படுகிறது.
 
சரஸ்வதி ஹோமம்: கல்வி அறிவு பெருகச் செய்யப்படுவது.
 
சண்டி ஹோமம்: நம் வளர்ச்சிக்கு குறுக்கே நிற்கும் தடைகளை அகற்றச் செய்யப்படுவது.
 
ஆயுஷ்ய ஹோமம்: நீண்ட ஆயுள் வேண்டிச் செய்வது.
 
தன்வந்திரி ஹோமம்: நோயற்ற வாழ்வு பெற செய்யப்படும் ஹோமம்.
 
தில ஹோமம்: எம பயம் நீங்க செய்யப்படுவது.
 
ஆவஹந்தி ஹோமம்: தானியம் செழிக்க விவசாயிகள் செய்யும் ஹோமம்.
 
மாக மிருத்யுஞ்ஞய ஹோமம்: அகால மரணத்தை வென்று நீண்ட நாள் வாழவும் எல்லாவிதமான பயங்கள் நீங்கவும் செய்யப்படுவது.
 
வாஸ்து ஹோமம்: வீட்டு பிரச்சனைகள் நீங்க பயன்படுவது.
 
புருஷஸுக்த ஹோமம்: ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என வேண்டிச் செய்யபடுவது.
 
ஸ்ரீஸுக்த ஹோமம்: பெண் குழந்தை பிறப்பதற்காக.
 
பகவத்கீதா ஹோமம்: வீட்டில் அமைதி நிலவ.
 
சுயம்வரா பார்வதி-பரமேஸ்வரா ஹோமம்: திருமணத் தடை நீங்கி விரைவில் திருமணம் நடக்க செய்யப்படுவது.
 
சந்தான கொபால கிருஷ்ண ஹோமம்: குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிச் செய்யபடுவது.
 
கணபதி ஹோமங்கள்: எல்லா மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கும் செய்யப்படுவது. புதுவீட்டில் குடிபுக. புது தொழில் தொடங்க இதைச் செய்வார்கள். இது பொதுவாக இடையூறுகள் நீங்கச் செய்யப்படுகிறது.
 
சுதர்ஸன ஹோமம்: நினைத்த காரியம் நல்லபடியாக நிறைவேறவும். எதிரிகளை வெற்றி கொள்ளவும் செய்யப்படுவது.
 
நவகிரக ஹோமம்: நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கச் செய்யப்படும் ஹோமம் இது.
 
லட்சுமி-குபேர-ஹோமம்: தன லாபத்துக்காகவும், வியாபார வளர்ச்சிக்காகவும் செய்யப்படுகிறது.
 
சரஸ்வதி ஹோமம்: கல்வி அறிவு பெருகச் செய்யப்படுவது.
 
சண்டி ஹோமம்: நம் வளர்ச்சிக்கு குறுக்கே நிற்கும் தடைகளை அகற்றச் செய்யப்படுவது.
 
ஆயுஷ்ய ஹோமம்: நீண்ட ஆயுள் வேண்டியச் செய்வது.
 
தன்வந்திரி ஹோமம்: நோயற்ற வாழ்வு பெற செய்யப்படும் ஹோமம்.
 
தில ஹோமம்: எம பயம் நீங்க செய்யப்படுவது.
 
ஆவஹந்தி ஹோமம்: தானியம் செழிக்க விவசாயிகள் செய்யும் ஹோமம்.
 
மாக மிருத்யுஞ்ஞய ஹோமம்: அகால மரணத்தை வென்று நீண்ட நாள் வாழவும் எல்லாவிதமான பயங்கள் நீங்கவும் செய்யப்படுவது.
 
வாஸ்து ஹோமம்: வீட்டு பிரச்சனைகள் நீங்க பயன்படுவது.
 
புருஷஸுக்த ஹோமம்: ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என வேண்டிச் செய்யபடுவது.
 
ஸ்ரீஸுக்த ஹோமம்: பெண் குழந்தை பிறப்பதற்காக.
 
பகவத்கீதா ஹோமம்: வீட்டில் அமைதி நிலவ.
 
சுயம்வரா பார்வதி-பரமேஸ்வரா ஹோமம்: திருமணத் தடை நீங்கி விரைவில் திருமணம் நடக்க செய்யப்படுவது.
 
சந்தான கொபால கிருஷ்ண ஹோமம்: குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிச் செய்யபடுவது.
 
ஐக்கிய மத்திய ஹோமம்: குடும்ப பிரச்சனைகளால் சிதறாமல் ஒற்றுமையாக இருக்கச் செய்வது.
 
வித்யாவிஜய ஹோமம்: நாம் படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்க வேண்டிச் செய்யப்படுவது.
 
ரண மோசன ஹோமம்: கடன் தொல்ல தீர.
 
இது போல ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்கும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் ஹோமங்கள் போல எதிகளுக்கு கெடுதல் செய்யவும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன. நாம் நல்லதையே நினைப்போம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :