அரசியல் தீர்வு யார் கையில்?

TNetTNET

ஈழததமிழர்களுக்கஎதிராஅந்இறுதிபபோரினஇறுதி நாளாதிங்கட்கிழமகாலசக்தி வாய்ந்த, நாசகாஆயுதங்களவீசி, பாதுகாப்பவலயபபகுதியிலவிடுதலைபபுலிகளோடஇருந்த 55,000 அப்பாவி மக்களசிறிலங்இராணுவமகொன்றகுவித்ததஉலமக்களினகண்களிலஇருந்தமறைக்கவுமஇந்நாடுகளஉதவியுள்ளன. ஏனென்றாலஇவர்களயாவருமசிறிலங்அரசினகூட்டாளிகளல்லவா. அந்நாட்டஅரசமேற்கொண்இராணுநடவடிக்கைகளுக்கஎல்லவிதத்திலுமஉதவியவர்களல்லவா. அப்படியிருக்கும்போதஇறுதியாநடத்தப்பட்மனிதபபடுகொலையிலுமஉள்தங்களினபங்கமறைக்வேண்டிகட்டாயமும், தங்களதகூட்டாளிகளகாப்பாற்வேண்டிஅவசியமுமஏற்படுவதஇயற்கைதானே?

விடுதலைபபோராட்டத்திற்கஅரசியலதீர்வா?

இலங்கையிலசிங்கமக்களுக்கஉள்அனைத்தஅரசியலமற்றுமகுடிசாரஉரிமைகளதங்களுக்கஅளிக்கப்பவேண்டுமஎன்றகோரி அரநூற்றாண்டுககாலத்திற்கமேலாபோராடிவருமதங்களமீதமுதலிலகாவலதுறையைககொண்டும், பிறககாலநூற்றாண்டிற்குமமேலாஇராணுவமஉள்ளிட்முப்படைகளைககொண்டுமரீதியாஒடுக்கிவருமஒரபயங்கரவாஅரசிடமிருந்தவிடுதலைபபெறவதஒரவழி என்றமுடிவசெய்ஈழததமிழரினமீதஅவர்களினவிருப்பத்திற்கஎதிராஒரமேம்போக்கான, பலவீனமாஅரசியலதீர்வைததிணித்தஇனபபிரச்சனையையபடுகொலசெய்யுமமுயற்சியிலஇந்தியஉள்ளிட்சிஉலநாடுகளமுயற்சிக்கின்றன.

தங்களுடைஇராணுவ, பொருளாதாநலன்களமட்டுமகருத்திலகொண்டசெயல்படுமஇந்நாடுகளுக்கஈழததமிழர்களினநியாயமநிறைந்விடுதலைபபோராட்டத்தவிட, அவர்களகொன்றகுவித்தஅவர்களினதேசியபபிரச்சனையையபுதைக்முற்பட்டிருக்குமசிறிலங்இனவாஅரசினநட்புமகூட்டாண்மையுமமுக்கியமாகவுள்ளது.

இன்றநேற்றல்ல, அரநூற்றாண்டுககாலமாஇப்படிப்பட்பரஸ்பபுரிதலுடன்தானஇந்நாடுகளதென்னாசியாவிலதங்களுடைநட்பவலையபிண்ணிககொண்டிருக்கின்றன. அதனால்தானமக்களுடைஉணர்வுகளஇந்நாடுகளிலமிதிக்கப்படுகின்றன, காவலதுறைகளஅரஇராணுமயப்படுத்தப்பட்டதுப்பாக்கிசசூடுகளும், காலனி ஆதிக்காலத்திலபார்த்திராஅடக்குமுறைகளும், அதற்கதுணபுரியுமசட்டங்களுமஅதிகமாகி வருகின்றன.

இதெல்லாமஇவர்களுக்குததெரியாதா?
அ‌ய்யநாத‌ன்|
தமிழீவிடுதலைபபுலிகளஇராணுரீதியாவென்றுவிட்டோமஎன்றசிறிலங்அரசுமஅதனதலைவரராஜபக்சவுமகூறியத‘உள்நாட்டுபபோரின்’ முடிவாதங்களவசதிக்கஏற்றுக்கொண்இந்தியா, சீனஉள்ளிட்சிஉலநாடுகள், உடனடியாதமிழர்களபிரச்சனைக்கஒரநீடித்அரசியலதீர்வசிறிலங்அரசஉருவாக்வேண்டுமஎன்றஏததமிழர்களமீதஅக்கறஉள்ளவர்களபோலகாட்டிககொள்சிறிலங்அதிபருக்கவேண்டுகோளவிடுத்துள்ளன.
போரினாலபாதிக்கப்பட்பகுதிகளினமேம்பாட்டிற்காகவும், அம்மக்களினமறுவாழ்விற்காகவுமசிறிலங்அரசிற்க‘எல்லவிதத்திலும்’ உததாங்களதயாரஎன்றுமஇந்நாடுகளஅறிவித்துள்ளன. ூ.500 கோடியஅளிப்பதாஇந்தியஅறிவித்துள்ளது. இந்தியஉள்ளிட்இந்‘சிறிலங்ஆதரவு’ நாடுகள், இப்படிப்பட்அறிவிப்பினமூலம், அந்நாடஇதுவரமேற்கொண்ஈழததமிழர்களுக்கஎதிராஇனபபடுகொலையமிஅழகாமறைக்குமமுயற்சி என்பதமட்டுமின்றி, மிகபபெரிஇராணுநடவடிக்கையினமூலமஇனபபிரச்சனையபயங்கரவாதத்தி்ற்கஎதிராஉள்நாட்டுபபோரஎன்றகூறி, அதனசிறிலங்அரசமுடித்துவிட்டதஏதஒரபெரிசாதனையஅந்நாட்டஇராணுவமும், அதிபருமசெய்துவிட்டதாமனமுவந்தபாராட்டியுமஉள்ளன.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :