Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

ஊ‌ர்‌‌க் காவ‌ல் தெ‌ய்வ‌ங்க‌ளி‌ன் மு‌க்‌கிய‌த்துவ‌ம்!

Widgets Magazine

தமிழ்.வெப்துனியா.காம்: குதெய்வத்தினமுக்கியத்துவமபற்றி அதிகமகூறியுள்ளீர்கள். ம‌ற்றொ‌ன்று ஒவ்வொரஊரிலுமஉள்காவலதெய்வம். எங்க‌ள் ஊரிலபார்த்தீர்களானாலஊரகாவலதெய்வமாஉள்ஐயனாருக்கவைகாசியிலகாவடி எடுக்கிறோம். இப்படி ஊர்ககாவலதெய்வத்தையுமகுதெய்வங்களுக்கஇணையாவழிபடுகிறோம், இதஎப்படி பார்ப்பது?

ஜோதிரத்னமுனைவர் க.ப.வித்யாதரன்: குலமகாக்குமதெய்வமகுதெய்வம். இதவழிவழியாவருவது, ஒவ்வொரகுடும்பத்திற்குமபாரம்பரியமாவழிபட்டுவருமதெய்வம். ஆதிகாலத்திலமனிதனகூட்டமகூட்டமாவாழ்ந்தான். அப்போதபஞ்பூதங்களினகூட்டாகுதெய்வங்களஉருவாக்கி வழிபட்டவந்திருக்கிறார்கள். இதேபோல்தானகாவலதெய்வமும்.

இதிலகுதெய்வதிற்குரிமுக்கியத்துவமஎன்னவெனில், எந்நல்காரியமசெய்வதென்றாலும், எடுத்துக்காட்டாதிருமணமஎன்றசொன்னால், முதலதிருமபத்திரிகையகுதெய்வத்திற்கவைத்தவணங்கிவிட்டுத்தானபிறகமற்தெய்வங்களுக்கவைத்தவணங்கி, பிறககொடுக்கததொடங்குவார்கள். இதேபோலகாவலதெய்வமுமமிமுக்கியமானது. காவலதெய்வத்தஎல்லைககடவுளஎன்றுமசொல்கிறோம். எந்ஒரநல்காரியத்தமுன்னெடுக்கும் போதும், காவலதெய்வத்தவணங்கிவிட்டஅல்லதஅதஇருக்குமதிசையநோக்கியாவதஒரகற்பூரத்தஏற்றி வணங்கிவிட்டுசசெல்வர்.

ஐயனாரகோவிலஎன்பதஊருக்கவடக்கஐந்தாறகிலமீட்டரதாண்டித்தானஇருக்கும். ஐயனார், முனீஸ்வரர், கருப்புசாமி ஆகிஎல்லைககடவுள்களஎல்லாமஊருக்கவெளியேதானஇருக்கும். இதேபோலசிபெணதெய்வங்களுமகாவலதெய்வங்களாஉள்ளன. இந்தெய்வங்களுக்கெல்லாமஉயிர்பபலி கொடுக்குமவழமபண்டையககாலத்திலஇருந்தஉள்ளது. இதஎதற்கசெய்கிறார்களஎன்றால், நாமமுன்னெடுக்குமகாரியத்திலவழித்துணையாகாவலதெய்வங்களஇருக்குமஎன்பதால்தான். வழித்துணைககடவுளஎன்பதுதானகாவலதெய்வம்.

காரிலநீண்பயணமபோகுமமுன்னரகூட, முனசக்கரங்களிலஇரண்டஎலுமிச்சபழங்களவைத்தநசுக்கிவிட்டஎடுக்கிறோம். அப்போதகூகாவலதெய்வங்களவணங்கிவிட்டுத்தானஅதனைசசெய்கிறோம். திக்கற்றவர்களுக்கதெய்வமதுணஎன்றகூறுகிறார்களஅல்லவா? அந்தெய்வமஇந்தககாவலதெய்வம்தான். ஒரபெரிஆளசந்திக்கபபோகிறோம், வ‌ர் எப்படி நடந்துகொள்வா‌ர், வ‌ர் பெரிமலஎன்றால், நானமடபோன்றசிறியவன், என்னதூக்கி எறிந்துவிடககூடாது, ஐயனாரப்பஎனகூதுணையாஇருக்கனுமஎன்றெல்லாமவேண்டிசசெல்வார்கள்.

மேலுமஅந்நாட்களிலஎல்லாம், இப்போதஉள்ளதுபோன்றசாலை, வாகவசதிகளெல்லாமகிடையாது, தனியாக, காட்டவழியிலசென்றாவேண்டும். அப்படி ஊர்களுக்குபபயணமஆகுமபோதெல்லாம், இப்படி ஆங்காங்குள்காவலதெய்வங்களவணங்கிககொண்டுதானசென்றவந்தார்கள். அந்அளவிற்ககாவலதெய்வங்களமீதஅவர்களுக்கஅதீநம்பிக்கஇருந்தது.

ஆகவே, குதெய்வமஎன்பதகுலமகாக்வந்தெய்வம், குழந்தைக்கமுதலமுடி எடுப்பதிலஇருந்தமுதலகல்யாபத்திரிகவைப்பதவரவீட்டிலஎந்விசேடமானாலுமமுதலவணங்குதலு‌க்குரியது. அந்தககாலத்திலஎல்லாமகுதெய்வத்ததனித்தவழிபடககூடாதஎன்றுதானசொல்வார்கள். குடும்பககொத்தஎன்றசொல்வார்களஅல்லவா, அப்படி சித்தப்பா, பெரியப்பா, மாமனமச்சானஉள்ளிட்எல்லோருடனுமசென்றுதான், கலந்துதானவழிபவேண்டும். அப்போதெல்லாமஎல்லோருமவண்டி மாடகட்டிக்கொண்டுசசென்றமுதலநாளசைவமாபடைப்பார்கள், அடுத்நாளஅசைவமாஇருக்கும், மூன்றாவதநாளஇரண்டுமகலந்உணவசமைத்தபடைப்பார்கள். வேண்டுதல், கேளிக்கஎல்லாமுமகலந்தஇருக்கும். அப்போதுதானபெண், மாப்பிள்ளபார்ப்பது, பேசி முடிப்பதஎன்றெல்லாமநடக்கும். இன்றைக்கஅதபெரிதுமசுருங்கி தனித்தனியாநடந்தவருகிறது.

இவஇரண்டையுமதாண்டியதுதானஇஷ்தெய்வமஎன்பது. திருப்பதி, குருவாயூரபோன்தலங்களுக்குசசென்றவழிபடுவதஎன்பதெல்லாமஇந்வகையைசசேர்ந்ததுதான்.


Widgets Magazine

வெப்துனியா செய்திகள் உடனுக்குடன்!!! உங்கள் மொபைலில்... இங்கே க்ளிக் செய்யவும்Widgets Magazine
Widgets Magazine

‌ஜோதிட ரத்னா முனைவர் கே.பி. வி‌த்யாதர‌ன்!

ஜோ‌திட‌த்‌தி‌ன் வா‌யிலாக சமூக, அர‌சிய‌ல், பொருளாதார போ‌க்குகளை து‌ல்‌லியமாக மு‌‌ன் ...

7, 16, 25

7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் காசு, பணம் புரளும் என்றாலும் ...

8, 17, 26

8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும்.

9, 18, 27

9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் சோர்வு நீங்கும்.

Widgets Magazine Widgets Magazine